Kategoria: Aktualności
Data publikacji: grudnia 05, 2023

Światowy Dzień Gleby 2023

Rolnictwo nawadniane pochłania 70% globalnej wody słodkiej i obejmuje 20% pól uprawnych (FAO, 2023).

Ochrona gleby i wody z myślą o zrównoważonej przyszłości

Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Gleby jest "Gleba i woda", które odzwierciedla głęboką współzależność tych dwóch istotnych elementów w podtrzymywaniu życia na Ziemi. Zarówno gleba, jak i woda stanowią fundament dla produkcji żywności, dobrze prosperujących ekosystemów i naszego dobrobytu. Naszym obowiązkiem jest podjęcie proaktywnych działań w celu ochrony tych cennych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Gleba i woda tworzą środowisko, które umożliwia roślinom wzrost i pozyskiwanie niezbędnych składników odżywczych. Rola gleby wykracza poza bycie zwykłym podłożem. Reguluje ona gospodarkę wodną, emisję dwutlenku węgla i zapewnia pobieranie składników odżywczych roślinom. W ten sposób wpływa na ich zdrowie, a zatem na nasze pożywienie. Aż 80% gruntów rolnych nawadnianych jest jedynie wodą deszczową. Pozostałe 20% pochłania aż 70% zasobów słodkiej wody (FAO, 2023).

Zdrowie gleby i jej jakość jest ściśle powiązana z dostępnością wody. Żyzne gleby wzbogacone materią organiczną, odgrywają kluczową rolę w regulacji retencji i dostępności wody. Wprowadzając materię organiczną do gleby, odżywiamy pożyteczne grzyby i bakterie, tworząc żywą sieć pokarmową gleby. Nadużywanie nawozów sztucznych zaburza jej jakość i negatywnie wpływa na zawartość składników odżywczych w roślinach. Wybór materii organicznej wzmacnia rośliny, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe, które stanowi coraz większe wyzwanie dzisiejszego świata.

Wszechstronne rozwiązania dla zdrowia gleby

W naszym nieustannym dążeniu do wspierania kondycji gleb przyjmujemy holistyczne podejście. Oferujemy szeroką gamę produktów biostymulujących, które zwiększają jej bioróżnorodność. Wprowadzając nasze pożyteczne mikroorganizmy do środowiska glebowego, zwiększamy wzrost biomasy korzeni w uprawach. Podnosimy też zawartość węgla w glebie, finalnie przyczyniając się do wzmocnienia jej struktury.

Strategia UE w zakresie ochrony gleby do 2030 roku

Globalne podejście do ochrony gleby różni się w zależności od kraju, przedsiębiorstwa, społeczności i jednostek. Niektóre regiony świadomie chronią glebę poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk rolniczych, inne nadal rabunkowo eksploatują zasoby glebowe. Unia Europejska wprowadziła strategię ochrony gleby, której założenia mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Razem z proponowaną ustawą o monitorowaniu gleby, ma przeciwdziałać degradacji i promować zrównoważoną gospodarkę gruntami. Dyrektywa podkreśla znaczenie zwalczania zagrożeń, takich jak erozja, zanieczyszczenie i utrata różnorodności biologicznej.

Ustawa o monitorowaniu gleby ma na celu zobowiązać państwa członkowskie do określenia praktyk zapobiegających jej degradacji. Koncentrujące się na kluczowych zagrożeniach przepisy, mają poprawić zarówno zdrowie, jak i odporności gleby. Ambitnym celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie środowiska wolnego od toksyn do 2050 roku. Misją Koppert jest stosowanie przyjaznych dla środowiska praktyk rolniczych. Oznacza to, że nasze produkty i rozwiązania idealnie wpisują się w plany państw członkowskich.

Zrównoważone praktyki wymagają publikacji danych oraz nagłaśniania ich skuteczności. Poprzez zmianę sposobu myślenia możliwe jest zwiększenie ich popularności. Przyjęcie globalnego podejścia do gospodarki jest niezbędne dla prowadzenia zrównoważonych praktyk w użytkowaniu gruntów.

Przyszłość gruntów rolnych nie spoczywa wyłącznie w rękach polityków czy rolników. Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej przyszłości. Wyposażeni w wiedzę musimy budować świadomość społeczną na temat zrównoważonych rozwiązań. Wskazywać je jako naturalną alternatywę dla konwencjonalnych praktyk. Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy zapewnić pozytywne zmiany w gospodarce rolnej. Z myślą o przyszłych pokoleniach musimy zapewnić glebie żyzność i ochronę jej różnorodności biologicznej.