Alternaria solani

Alternarioza

Informacje ogólne

Jedynym znanym stadium wszystkich gatunków grzybów Alternaria jest stadium rozmnażania bezpłciowego. Konidia i grzybnia zimują w glebie i resztkach pouprawowych i wywołują pierwotną infekcję liści. Okres przetrwania może wynosić kilka lat, a w przypadku gatunków grzybów Alternaria do ośmiu lat.

Grzyby Alternaria wywołują alternariozę ziemniaka i alternariozę pomidora, która objawia się plamami na liściach, płatkach i łodygach. Plamy te charakteryzują się ciemnobrązowymi koncentrycznymi pierścieniami, które powstają w wyniku zarodnikowania. Różne gatunki mogą powodować inne objawy.

Cykl rozwojowy i wygląd alternariozy

Pierwotna infekcja liści grzybami Alternaria solani może rozprzestrzenić się na kwiaty (co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku upraw w celu produkcji nasion) i na koronę.

Zarodnikowanie grzybów Alternaria zachodzi w temperaturze od 2–4°C do 28–30°C (optymalna temperatura mieści się w zakresie od 15 do 28°C) i przy wilgotności względnej (RH) ponad 90% lub gdy liście są mokre. Pomiędzy gatunkami występują nieznaczne różnice w optymalnej temperaturze, ale ogólnie ryzyko infekcji grzybami Alternaria jest większe w dość ciepłych i wilgotnych warunkach. Do infekcji może dojść w ciągu kilku godzin, zmiany mogą się pojawić od dwóch do trzech dni później, a zarodnikowanie może nastąpić w ciągu pięciu dni. Do infekcji dochodzi zarówno w sposób bezpośredni, jak i przez rany i aparaty szparkowe. Zarodniki są roznoszone przez wiatr, a w przypadku niektórych gatunków — przez krople deszczu.

Zwalczanie alternariozy

Zapobieganie alternariozie

  • Usuń pozostałości upraw, chwasty i rośliny samosiewne.
  • Używaj czystych nasion i materiałów do rozmnażania.
  • Stosuj płodozmian, zwłaszcza gdy głównym źródłem infekcji są zarodniki żyjące w glebie. W szczególności pszenica i jęczmień zmniejszają liczbę przetrwałych konidiów w glebie.
  • Używaj odmian odpornych na alternariozę (Alternaria solani).
  • Zapobiegaj uszkodzeniom podczas zbiorów (ziemniaków i marchwi).
  • Zebrane plony przechowuj w temperaturze 0–1oC.
  • A. brassicae oraz A. brassicicola: dostosuj datę siewu, aby uniknąć warunków sprzyjających infekcji.
  • W szklarniach: unikaj wysokiej wilgotności względnej.

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.