Wyłączenie odpowiedzialności

Ogólne warunki sprzedaży

Odwiedzając naszą witrynę internetową, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nasze Ogólne warunki sprzedaży dotyczą wszystkich naszych ofert, umów zakupu i sprzedaży towarów i usług, wykonywanych przez nas prac i wszelkich udzielanych przez nas porad (pkt 2).

Ogólne warunki sprzedaży

Warunki ogólne używania tej witryny internetowej

 1. Postanowienia ogólne
  Firma Koppert niniejszym udziela użytkownikowi dostępu do witryny www.koppert.com, w której publikuje w celach informacyjnych tekst, obrazy i inne materiały.

  Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki ogólne. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków ogólnych, powinien zaprzestać odwiedzania lub używania tej witryny. Ponadto użytkownik oświadcza, że zwalnia firmę Koppert z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wykorzystania informacji, rekomendacji lub porad zawartych w tej witrynie.

  Informacje podawane na stronie www.koppert.com nie stwarzają żadnych zobowiązań i nie stanowią wiążącej prawnie oferty zawarcia umowy.
 2. Zakres odpowiedzialności
  Choć przy opracowywaniu tej witryny starano się dochować jak największej staranności, firma Koppert nie udziela żadnej gwarancji wyraźnej ani dorozumianej w zakresie kompletności, aktualności ani dokładności informacji zawartych lub przywołanych w tej witrynie (w tym w szczególności obrazów, opisów produktów i porad), ani też względem przydatności tych informacji do jakichkolwiek celów użytkownika witryny.

  W maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami prawa firma Koppert (w tym spółki z nią powiązane, jej kierownictwo i personel) niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu:
  1. jakiegokolwiek rodzaju szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych używaniem tej witryny lub innej witryny przywołanej na jej stronach;
  2. strat dotyczących sprzętu lub oprogramowania komputerowego, w tym w wyniku działania wirusów lub innych problemów, lub strat czasu pracy wynikających z używania tej witryny;
  3. strat poniesionych w wyniku wykorzystania niepoprawnych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji podanych w witrynie.
  Witryna może zawierać odniesienia (na przykład w postaci hiperłączy, banerów lub przycisków) do innych witryn powiązanych tematycznie z jej określonym obszarem. Obecność takich odniesień nie oznacza automatycznie, że firma Koppert jest powiązana z takimi witrynami lub jest ich właścicielem, toteż firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie ani zawartość takich witryn.

  Firma Koppert zastrzega sobie wyłączne prawo do poprawiania lub usuwania dowolnych części informacji zawartych w witrynie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Firma Koppert nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje takich zmian.

  Witryna zawiera odniesienia do produktów. Niektóre produkty mogą być dostępne tylko w wybranych krajach. Zamieszczenie odniesienia do produktu nie oznacza, że firma Koppert oferuje lub planuje oferować dany produkt w konkretnym kraju.
 3. Własność intelektualna
  O ile nie określono inaczej, firma Koppert wraz z powiązanymi z nią stronami trzecimi zachowuje wyłączne prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej względem całej zawartości tej witryny, w tym wszystkich tekstów, zdjęć, grafik, materiałów audio, filmów, animacji oraz wszystkich aspektów projektu, układu i sposobu prezentowania witryny.

  Treści zawartych w witrynie nie wolno bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody kopiować, rozpowszechniać ani przetwarzać w celach komercyjnych, jak również nie wolno ich kopiować na inną witrynę internetową. Udostępnienie witryny internetowej nie oznacza pozwolenia na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Koppert ani stron trzecich.

  Bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Koppert nie wolno żadnego elementu witryny kopiować ani publikować w formie wydruku, kserokopii, mikrofilmu, kopii cyfrowej ani żadnej innej.

  Użytkownik może drukować elementy witryny lub zapisywać je na dysku komputera oraz udostępniać innym podmiotom wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku uzyskania zgody na publikację elementu graficznego w miejscu publikacji musi się zawsze znajdować następująca informacja o źródle: Copyright Koppert. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 4. Oświadczenie o ochronie prywatności
  Podczas odwiedzania tej witryny dane osobowe i inne informacje mogą być zapisywane w formie plików cookie. Firma Koppert zastrzega sobie prawo do przechowywania tych danych i używania ich w celach statystycznych oraz na różnych wykorzystywanych przez siebie nośnikach danych. Zasady przetwarzania danych osobowych określa opublikowane przez firmę Koppert oświadczenie o ochronie prywatności i informacja dotycząca plików cookie. Przed podaniem firmie Koppert swoich danych osobowych zaleca się uważne przeczytanie obu tych dokumentów.