Kategoria: Aktualności
Data publikacji: grudnia 05, 2020

Światowy Dzień Gleby 2020

Światowy Dzień Gleby 2020 i kampania pod hasłem „Utrzymaj glebę przy życiu, chroń jej bioróżnorodność ” mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli gleby dla utrzymania zdrowych ekosystemów i dobrobytu ludzi. Sprostanie rosnącym wyzwaniom w gospodarowaniu glebą, zwalczaniu utraty jej różnorodności biologicznej oraz zachęcanie rządów, organizacji i społeczności na całym świecie do zaangażowania się w aktywną poprawę jej stanu są głównymi celami ogólnoświatowego przedsięwzięcia.

Życie w ziemi jest bardzo złożone. „Nasze gleby składają się z wielu mikroorganizmów niewidocznych gołym okiem, takich jak bakterie, promieniowce, grzyby, a także mnóstwa organizmów glebowych, np. dżdżownic." - stwierdza Age Tanja, Agronomic Developer w Koppert. Te organizmy współdziałają ze sobą oraz roślinami i zwierzętami w ekosystemie. Korzenie roślin również spełniają ważną rolę w ziemi poprzez ich symbiotyczne działanie i interakcje z innymi składnikami gleby.

Czy gleba jest ważna?

Gleba jest niezbędna do życia na Ziemi. Reguluje reżimy wodne, emisję dwutlenku węgla, zapewnia dostępność składników odżywczych poprawiając zdrowotność roślin, a w konsekwencji naszej żywności. Działalność człowieka ma negatywny wpływ na delikatną „skórę globu”. Wycinane są lasy chroniące grunt, a intensyfikacja rolnictwa bardzo pogarsza jej jakość. Nadużywanie pestycydów i nawozów zabija „życie” w glebie. Należy zdać sobie sprawę, że spośród wszystkich istniejących mikroorganizmów tylko niewielki procent to patogeny, a większość "mieszkańców gruntu" jest korzystna i ważna dla ekosystemu. Nadmierne stosowanie chemicznych pestycydów powoduje zaburzenia równowagi w ziemi, co jest przyczyną niektórych chorób roślin. Degradacja gleby negatywnie wpływa na warunki życia milionów ludzi. Zapobieganie temu ma kluczowe znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia i zdrowia.

Żyzne gleby są nieocenione dla naszej przyszłości i zdrowia. Dodanie do nich materii organicznej odżywia pożyteczne grzyby, bakterie i inne organizmy, które są podstawą do produkcji zdrowej żywności. Pomaga to roślinom stać się silniejszymi, bardziej witalnymi i zdrowszymi przynosząc korzyści całej ludzkości i zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe.

Bioróżnornodność gleby Koppert Bioróżnorodność gleby Koppert

Działania w celu poprawy jakości gleby

Według niedawnego raportu FAO, dostępne grunty orne do 2050 roku zostaną zmniejszone o połowę! W kontekście głodu na świecie jest to dramatyczna wiadomość. Już teraz miliard ludzi na całym świecie głoduje. Liczba ta szybko wzrośnie, jeśli nie będziemy sprawiedliwie i rozsądnie gospodarować gruntami oraz zwiększać ich różnorodności biologicznej.
Podejście do ochrony gleby różni się na całym świecie. Niektóre państwa stosują zrównoważone praktyki rolnicze dbając o jej jakość i unikając nadużywania chemicznych nawozów, pestycydów. Istnieją jednak takie, które nie szanują gruntów, wyjaławiają je, a wręcz degradują. Niezbędna jest nam wszystkim zmiana nastawienia i propagowanie prawidłowych praktyk.

Światowa skala działań

Na globalne wyzwania w zakresie jakości gleb odpowiadają cele zrównoważonego rozwoju ustalone przez ONZ. Ich zadaniem jest osiągnięcie lepszej przyszłości dla całego świata. Spośród siedemnastu celów, aż cztery odnoszą się konkretnie do gleb. Jeden z nich określa, że musimy produkować żywność w sposób zrównoważony i stosować praktyki rolnicze poprawiające jakość gleby. Kolejny cel mówi o powstrzymywaniu i odwracaniu procesu degradacji oraz utraty różnorodności biologicznej. Zwalczanie pustynnienia, wylesiania, przywracanie zdegradowanych terenów, w tym tych dotkniętych suszami i powodziami oraz poprawa bioróżnorodności są drogą do realizacji wspomnianego celu.
Działania ONZ wzywają wszystkie kraje do podjęcia aktywności w celu promowania dobrobytu i ochrony środowiska. Dobry stan gleby jest obowiązkiem wszystkich obywateli planety, wszak wszyscy z niej korzystamy.

Przyszłość gleb rolniczych leży nie tylko w rękach rządów, choć mają one niebagatelny wpływ na całą ludzkość. Najważniejsza na dzień dzisiejszy jest edukacja, propagowanie wiedzy i rozpowszechnianie dobrych praktyk. Dzisiejsza młodzież uczy się o zrównoważonych rozwiązaniach obok tych tradycyjnych. To daje nadzieję, że nawyki rolnicze zmienią się w przyszłości, utrzymamy żyzną glebę i ochronimy jej bioróżnorodność przez wiele przyszłych pokoleń.

Koppert przyczynia się do tego poprzez naturalne rozwiązania, które szanują i przywracają bioróżnorodność gleby!

shutterstock_1239528811.jpg