Wyjaśnienie do bazy danych efektów ubocznych


Baza danych zawiera informacje na temat wpływu pestycydów na wrogów naturalnych i trzmiele. Informacja ta powinna być traktowana jako przewodnik przy używaniu pestycydów w kombinacji z trzmielami w warunkach polowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości w zrozumieniu informacji zaleca się bezpośredni kontakt z przedstawicielem Koppert Polska przed zastosowaniem pestycydu. Używaj tylko pestycydów zarejestrowanych w Polsce. Czytaj ulotkę produktu przed zastosowaniem.
Źródła informacji
Podstawą tych informacji są prace IOBC Working Group 'Pesticides and Beneficial Organisms' i wielu różnych instytutów badawczych. Ponad 100 różnych publikacji naukowych znajduje odzwierciedlenie w tym opracowaniu. Wiele danych pochodzi z własnych doświadczeń pracowników Koppert B. V. Dane efektów ubocznych są zebrane z praktyki ogrodniczej. Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z wydziałem badań i nauki Koppert B.V.
Wiarygodność danych
Baza ta jest regularnie uaktualniana o najnowsze wyniki badań i praktyczne doświadczenia.
Interpretacja danych

  • Baza danych opiera się na zarejestrowanych dawkach pestycydów. Jeśli pestycydy są stosowane w wyższych dawkach lub częsciej niż mówią zalecenia, może to mieć większy wpływ na naturalnych wrogów i trzmiele.

  • Produkty, które są wymienione jako średnio szkodliwe lub szkodliwe, ale które mają krótkie działanie mogą być w dalszym ciągu stosowane w ogniskach infekcji lub przed wcześniejszym wypuszczeniem wrogów naturalnych lub trzmieli na uprawę.
  • Efekt działana Hypoaspis spp. i nicieni może się zmieniać, jeśli pestycydy są aplikowane do gleby. Jeśli nie aplikacja doglebowa nie ma miejsca - efekt działania sprawdzaj w rubryce "opryskiwanie".
  • Opylanie pestycydów utrudnia rozwój naturalnych wrogów i trzmieli
    i nie jest zalecane.

Efekty uboczne na wrogów naturalnych

Kategorie

Wpływ pestycydów na wrogów naturalnych jest sklasyfikowany w 4 kategoriach as established for semi-field tests by the IOBC Working Group 'Pesticides and Beneficial Organisms'.

Bezpośredni wpływ, taki jak śmiertelność lub nie-przepoczwarzanie się lub brak wylęgu z jaj był wzięty pod uwagę jako efekt niebezpośredni, taki jak zmniejszona płodność, problemy z with regard to moulting, repellency etc.

  Nieszkodliwe < 25%

  Nieznacznie szkodliwe  25 - 50%

  średnio szkodliwe  50 - 75%

  Bardzo szkodliwe  > 75%

Jeśli nie symbol już wspomniano, efekt nie jest znana.

 

Efekt pozostałości (persistence)

Tu jest podana liczba tygodni kiedy pozostałości pestycydów są szkodliwe dla naturalnych wrogów. Wrogowie naturalni mogą być wprowadzani skutecznie dopiero po upłynięciu tego czasu.

Informacje o efektach pozostałości pestycydów są ważne szczególnie dla warunków panujących w szklarniach Europy Północnej. W warunkach cieplejszych i wiekszego nasłonecznienia lub w warunkach polowych, efekty pozostałosci są zwykle o krótszym czasie.


Efekty uboczne dla trzmieli - Kategorie

Pestycydy są zestawione w 4 kategorie gdzie zalecenia postępowania są zobrazowane jak poniżej :

bez działania (ul pozostaje na miejscu, nic nie robimy)

 okrycie ula : Zamknij otwory ula, korzystając wcześniej z opcji zamknięcia otworu wylotowego, aby wszytskie trzmiele wróciły do ula. Nakryj każdy ul dokładnie. Usuń nakrycie po wykonaniu zabiegu i otwórz wyloty/wloty uli.

 usunąć z plantacji: Zamknij otwory ula, korzystając wcześniej z opcji zamknięcia otworu wylotowego, aby wszystkie trzmiele wróciły do ula. Po 2 godzinach wynieś ule z uprawy, ale jeszcze przed wykonaniem oprysku. Kolonie trzmieli mogą byc ponownie umieszczone na uprawie po upływie okresu prewencji (w tabeli wyrażona w ilości dni), kiedy roztwór roboczy wyschnie. Przed umieszczeniem w tunelach lub szklarniach – powinny być one dokładnie przewietrzone.

 niekompatybilne z trzmielami: Ta kategoria pestycydów nie jest używana w kombinacji z trzmielami.

Jeśli nie symbol już wspomniano, efekt nie jest znana.<br/>

Prewencja

Jest wyrażona w dniach i mówi na ile czasu trzmiele powiny byc usunięte z uprawy. Tylko po tym czasie pozostałości pestycydu rozłożą się do poziomu bezpiecznego dla trzmieli. Należy pamietać, że zamknięcie trzmieli powyżej 2-3 dni bez dostępu pyłku skutkuje obumieraniem larw i może byc przyczyną obniżenia żywotności rodziny i jej aktywności.


Uwaga !

W tej publikacji Koppert przedstawia dane na temat skutków ubocznych pestycydów na trzmiele znane w momencie publikacji. Używając pestycydy przestrzegaj zaleceń z ulotki producenta środka chemicznego. Ponieważ warunki używania pestycydów są poza kontrolą firmy Koppert, ta nie może gwarantować właściwych rezultatów ich stosowania i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania danych zawartych w tej publikacji.