Wyjaśnienie do bazy danych efektów ubocznych


Baza danych zawiera informacje na temat wpływu pestycydów na wrogów naturalnych i trzmiele. Informacja ta powinna być traktowana jako przewodnik przy używaniu pestycydów w kombinacji z trzmielami w warunkach polowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości w zrozumieniu informacji zaleca się bezpośredni kontakt z przedstawicielem Koppert Polska przed zastosowaniem pestycydu. Używaj tylko pestycydów zarejestrowanych w Polsce. Czytaj ulotkę produktu przed zastosowaniem.
Źródła informacji
Podstawą tych informacji są prace IOBC Working Group 'Pesticides and Beneficial Organisms' i wielu różnych instytutów badawczych. Ponad 100 różnych publikacji naukowych znajduje odzwierciedlenie w tym opracowaniu. Wiele danych pochodzi z własnych doświadczeń pracowników Koppert B. V. Dane efektów ubocznych są zebrane z praktyki ogrodniczej. Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z wydziałem badań i nauki Koppert B.V.
Wiarygodność danych
Baza ta jest regularnie uaktualniana o najnowsze wyniki badań i praktyczne doświadczenia.
Interpretacja danych

  • Baza danych opiera się na zarejestrowanych dawkach pestycydów. Jeśli pestycydy są stosowane w wyższych dawkach lub częsciej niż mówią zalecenia, może to mieć większy wpływ na naturalnych wrogów i trzmiele.

  • Produkty, które są wymienione jako średnio szkodliwe lub szkodliwe, ale które mają krótkie działanie mogą być w dalszym ciągu stosowane w ogniskach infekcji lub przed wcześniejszym wypuszczeniem wrogów naturalnych lub trzmieli na uprawę.
  • Efekt działana Hypoaspis spp. i nicieni może się zmieniać, jeśli pestycydy są aplikowane do gleby. Jeśli nie aplikacja doglebowa nie ma miejsca - efekt działania sprawdzaj w rubryce "opryskiwanie".
  • Opylanie pestycydów utrudnia rozwój naturalnych wrogów i trzmieli
    i nie jest zalecane.

Efekty uboczne na wrogów naturalnych

Kategorie

Wpływ pestycydów na wrogów naturalnych jest sklasyfikowany w 4 kategoriach as established for semi-field tests by the IOBC Working Group 'Pesticides and Beneficial Organisms'.

Bezpośredni wpływ, taki jak śmiertelność lub nie-przepoczwarzanie się lub brak wylęgu z jaj był wzięty pod uwagę jako efekt niebezpośredni, taki jak zmniejszona płodność, problemy z with regard to moulting, repellency etc.

symbol/kategoria redukcja w ilości kontrolnej
Nieszkodliwe < 25%
Nieznacznie szkodliwe 25 - 50%
średnio szkodliwe 50 - 75%
Bardzo szkodliwe 75%
Efekt nieznany

 

Efekt pozostałości (persistence)

Tu jest podana liczba tygodni kiedy pozostałości pestycydów są szkodliwe dla naturalnych wrogów. Wrogowie naturalni mogą być wprowadzani skutecznie dopiero po upłynięciu tego czasu.

Informacje o efektach pozostałości pestycydów są ważne szczególnie dla warunków panujących w szklarniach Europy Północnej. W warunkach cieplejszych i wiekszego nasłonecznienia lub w warunkach polowych, efekty pozostałosci są zwykle o krótszym czasie.


Efekty uboczne dla trzmieli - Kategorie

Pestycydy są zestawione w 4 kategorie gdzie zalecenia postępowania są zobrazowane jak poniżej :

 

bez działania (ul pozostaje na miejscu, nic nie robimy)
okrycie ula Zamknij otwory ula, korzystając wcześniej z opcji zamknięcia otworu wylotowego, aby wszytskie trzmiele wróciły do ula. Nakryj każdy ul dokładnie. Usuń nakrycie po wykonaniu zabiegu i otwórz wyloty/wloty uli.
usunąć z plantacji Zamknij otwory ula, korzystając wcześniej z opcji zamknięcia otworu wylotowego, aby wszystkie trzmiele wróciły do ula. Po 2 godzinach wynieś ule z uprawy, ale jeszcze przed wykonaniem oprysku. Kolonie trzmieli mogą byc ponownie umieszczone na uprawie po upływie okresu prewencji (w tabeli wyrażona w ilości dni), kiedy roztwór roboczy wyschnie. Przed umieszczeniem w tunelach lub szklarniach – powinny być one dokładnie przewietrzone.
niekompatybilne z trzmielami Ta kategoria pestycydów nie jest używana w kombinacji z trzmielami.
Efekt nieznany

Prewencja

Jest wyrażona w dniach i mówi na ile czasu trzmiele powiny byc usunięte z uprawy. Tylko po tym czasie pozostałości pestycydu rozłożą się do poziomu bezpiecznego dla trzmieli. Należy pamietać, że zamknięcie trzmieli powyżej 2-3 dni bez dostępu pyłku skutkuje obumieraniem larw i może byc przyczyną obniżenia żywotności rodziny i jej aktywności.


Uwaga !

W tej publikacji Koppert przedstawia dane na temat skutków ubocznych pestycydów na trzmiele znane w momencie publikacji. Używając pestycydy przestrzegaj zaleceń z ulotki producenta środka chemicznego. Ponieważ warunki używania pestycydów są poza kontrolą firmy Koppert, ta nie może gwarantować właściwych rezultatów ich stosowania i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania danych zawartych w tej publikacji.